Проект Еразъм К1 "Иновации, творчество и позитивизъм в класната стая"

Проект Еразъм К1 "Иновации, творчество и позитивизъм в класната стая"

Проект Еразъм К1 "Иновации, творчество и позитивизъм в класната стая"

Участниците в мобилността работят в екип с колеги от други европейски страни за разработване на съвместни инициативи и проекти.

Екипът на нашето училище е поел отговорността да провежда политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата. Ние съзнаваме, че светът около нас непрекъснато се променя и обновява. Всеки, който иска да не изостава от тези процеси, трябва да побърза да промени своето мислене, своите знания и ценностна ориентация.

Основна наша цел е да изградим комфортна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и мотивира учениците и чрез постоянна работа да създаваме гаранции, че децата, обучавани в училището, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими за да успеят в реализацията си.

Програмата Еразъм + и работата по проекти дава отлични възможности за поддържане на висок професионализъм и личностно развитие на учителите и осъществяване на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.
Вярваме, че участието в мобилностите на учителите от ПГ “Яне Сандански” и придобитите на квалификационните курсове нови знания и умения ще подобрят качеството на учебния процес в нашето училище и ще го направят съизмеримо с европейските норми и изисквания за добро образование.