Проекти

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
Иновативни стратегии за успешно образование КА101, Еразъм+
Проект Еразъм К1 "Иновации, творчество и позитивизъм в класната стая"
КА229, Еразъм+ "Великолепието на природата" (The splendor of nature)
КА229, Еразъм+ е "Ние сме еднакви, въпреки че учим по различен начин" (We are the same, although we learn in different way)