• Важно уточнение за дните от 13 април до 16 април 2020 г.!

  Дните от 13 април до 16 април 2020 г. ще бъдат учебни само за учениците от 12 клас. За останалите ученици от 8 до 11 клас ще бъдат предложени дейности за обща подкрепа за личностното развитие , творчески дейности, консултации и др.

 • ВАЖНО!!!

  Със Заповед № РД09- 746/08.04.2020 г.на министъра на образованието и науката се променя продължителността на пролетната ваканция, както следва:
  от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г. включително за учениците от 1 до 12 клас.

  Целта е да се създадат условия за компенсиране на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на учениците по време на прекъсванията на учебния процес,поради въвеждането на извънредноположение.

  Повече информация научете в НОВИНИ.

 • График контролни и класни работи за учебната 2019_2020 учебна година
  График контролни и класни работи за учебната 2019_2020 учебна година
 • УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

  Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Само тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.

  Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

  Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

  За пълноценното прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
  • Насърчавайте детето да бъде активно;
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
  • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
  • Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

  Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!

  Регионално управление на образованието – Благоевград

 • Уважаеми родители,

  През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни трябваше да променим почти изцяло начина, по който възпитаваме и учим децата си, по който живеем и работим, изпълняваме задълженията и отговорностите си. В един момент ни се наложи изцяло да променим дори и начина си на общуване.

  Изключително сме Ви благодарни за усилията, които положихте и ни подкрепихте в осъществяването на тази така необходима комуникация с учениците. Без Вашата подкрепа дистанционното обучение не можеше да стартира, особено при по-малките ученици. Даваме си сметка за големите затруднения, които Ви е причинила тази нова, непредвидена ситуация и се надяваме и Вие да осъзнавате какви не по-малко големи усилия са положени и ще продължат да се полагат от учителите, за да могат Вашите деца да участват в структурирани образователни дейности и да усвоят възможно най-голям обем от предвидения за този етап от годината учебен материал. Наясно сме, че дистанционното обучение не е и не може да бъде алтернатива на традиционното обучение в класните стаи, но се убедихме, че в условията на екстремност и съобразно специфичната ефективност може до голяма степен да минимизира загубите от пропуснатото време за редовното обучение. В същото време трябва да отбележим, че електронното обучение може да развие в немалка степен качества като самостоятелност, креативност, самодисциплина и отговорност.

  Ще разчитаме и занапред на Вашата подкрепа да поддържате мотивацията на децата си за участие в електронното обучение!

  От изключителна важност е и да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора. Нека се вслушват в ежедневния апел от техните класни ръководители и всички учители относно спазване на ограниченията в рамките на социалната изолация, препоръките и наставленията за поддържане на лична хигиена, дезинфекция, и като цяло за всички мерки, които следва да се спазват по време на карантина, препоръчани от Министерството на здравеопазването, Националния оперативен щаб, Българския лекарски съюз и Регионалната здравна инспекция.

  Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период!

  Бъдете здрави и пазете здравето на Вашите деца!

  Регионално управление на образованието – Благоевград

 • З А П О В Е Д № 355 / 16.03.2020 год.

  На основание чл.259 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 31, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24, 34 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г., издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г., заповед на Минисътра на здравеопазването № РД01-124/13.03.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение в страната и препоръките на МОН за преминаване на дистаницонно обучение за периода 13-29 март 2020 година

  Н А Р Е Ж Д А М

  1. Спазването на следния ГРАФИК на учебните часове на учениците и учителите от ПГ „Яне Сандански“, град Сандански при провеждане на дистанционно обучение, както следва:

  1. 13.00 ч. – 13.30 часа;

  2. 13.40 ч. – 14.10 часа;

  3. 14.20 ч. – 14.50 часа;

  ПОЧИВКА – 14.50 – 15.10 часа

  4. 15.10ч. – 15.40 часа;

  5. 15.50ч. – 16.20 часа;

  6. 16.30ч. – 17.00 часа

  7. 17.10ч. – 17.40 часа.

  1. Дистанционните часове следват учебната ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК.
  2. Всеки ученик получава ИНФОРМАЦИЯ за организацията на дистанционното обучение от класния ръководител и може да комуникира с него на обявените и-мейли в платформата и на интернет страницата на училището.
  3. СРОК на дистанционното обучение 16.03 - 29.03.2020 година.
  4. Всички педагогическите специалисти подготвят материали за провеждане на електронни уроци, задаване на самостоятелни проекти чрез използване на интернет ресурси и практически задачи, тестове и различни форми на дистанционно оценяване;
  5. Могат да се осъществяват консултации с родители в социалните мрежи, Вайбър групите, Фейсбук и др. при спазване правилата на Нетикет (интернет етикет).
  6. Учителите могат да публикуват и ползват електронните ресурси в различните платформи, предложени от МОН, електронните учебници на издателствата, които са избрали, както и допълнителни материали, подкрепящи учебното съдържание, което е необходимо да бъде усвоено и затвърдено.
  7. Ресурсният учител осъществява връзка с родителите на учениците, нуждаещи се от допълнителна подкрепа, за които са изработили индивидуални програми и заедно с родителите осъществяват подкрепа и приобщаване за всеки конкретен ученик, съобразно индивидуалните му потребности.
  8. Споделянето на добри практики е препоръчително и ще бъде насърчено от ръководството на училището.
  9. Не се допускат външни лица в сградата на училището!
  10. Комуникацията с администрацията се осъществява по електронната поща highschool_iane_sandanski@abv.bg
  11. Хигиенистите в училище работят по график при стриктно спазване на инструктража за пълна дезинфекция на помещенията, почистване с децинфектанти на работните места на дежурните служители 4 пъти дневно; носене на лични предпазни средства и всички указания на Министерство на здравеопазването.
  12. Служителят – невъоръжена охрана на училището изпълнява функциите на охрана за определения период по график, като спазва стриктно забраната за допускане на външни лица в сградата на училището.
  13. Дежурни лица:

  Директор – Зорица Органджиева, ЗДУД – Николай Бойчев; Катина Додушева; Димитрина Лалева

  1. Класните ръководители, учителите в училището, УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ да се информират от официалната интернет страница на Профилирана гимназия „Яне Сандански“ за текуща информация.
  2. Публикуване на актуална информация на интернет - страницата на училището възлагам на Димитрина Лалева – ЗДУД и Блага Чобанова – главен учител в ПГ „Яне Сандански“.

  Заповедта влиза в сила от 16.03.2020 година и действа до отпадане на мерките за извънредно положение в страната.

  Дата: 16.03.2020г.,

  гр. Сандански

  Директор на

  ПГ „Яне Сандански“

  гр. Сандански

  Зорица Органджиева

 • ДОБРИ НОВИНИ ВЪПРЕКИ ИЗВЪНРЕДНИТЕ УСЛОВИЯ

  Учениците от ПГ „Яне Сандански” показаха високи резултати на областен кръг на олимпиадата по английски език.

  19 от нашите ученици се класираха за този етап на олимпиадата. Само няколко точки не достигнаха на Ния Бояджиева от 9 „а” кл., Богомила Голова – 8 „а” кл., Йоана Калоянова – 11 „а” кл. и Борис Андонов - 8 „а” кл., за да се класират за национален кръг.

  Поздравления за учениците и техните учители за труда и постигнатите успехи!

 • Ученици и учител от ПГ ”Яне Сандански” са участници в младежки обмен в Шибеник, Хърватия
  Ученици и учител от ПГ ”Яне Сандански” са участници в младежки обмен в Шибеник, Хърватия
 • Лъвски скок в двора на ПГ „Яне Сандански“ в памет на Апостола на свободата
  Лъвски скок в двора на ПГ „Яне Сандански“ в памет на Апостола на свободата
  В знак на признателност пред делото, днес учениците от ПГ „Яне Сандански“ отбелязаха 147 години от обесването на Васил Левски. Гимназистите взеха участие в организираното от Община Сандански поклонение, поднасяйки цветя пред мемориала на героя за свобода.
 • Проект „Ние сме еднакви, въпреки че учим по различен начин"
  Профилирана гимназия "Яне Сандански"
  Проект „Ние сме еднакви, въпреки че учим по различен начин"
  >>>ЗАМ.-КМЕТЪТ ЗОРИЦА ОРГАНДЖИЕВА ПОСРЕЩНА РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ 4 ДЪРЖАВИ ПО ПРОЕКТ, СПЕЧЕЛЕН ОТ ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“<<< Днес, в Заседателната зала на Общински съвет- град Сандански зам.-кметът на община Сандански – Зорица Органджиева посрещна и поздрави ръководителите, представители на Македония, Полша, Литва и Румъния по проект „Ние сме еднакви, въпреки че учим по различен начин“ (We are the same, although we learn in different way), който спечели ПГ „Яне Сандански“. Целта му е да бъдат подготвени училището, учители и ученици да разбират, приемат, общуват и включват деца с аутизъм и деца със специални образователни потребности. Училищата-партньори на ПГ „Яне Сандански“ са от Македония, Полша, Литва и Румъния. Това бе първа среща по този проект – 12 учители изброените страни гостуват в Сандански. В проекта ще се включат наши 20 ученици, които през следващите 18 месеца ще гостуват на партньорите и ще обменят опит със свои връстници.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в сайта на Профилирана гимназия "Яне Сандански" - град Сандански!

Гордостта на нашето училище са мотивираните ученици, висококвалифицираните учители, съпричастните родители, екипният дух, който стои в основата на всички постижения.

 

 

Училище с традиции и бъдеще! Училище, отворено към новите идеи, провокиращи индивидуалността и креативността!

Новини


Заповед за промяна на пролетна ваканция

Проекти

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
Иновативни стратегии за успешно образование КА101, Еразъм+
Проект Еразъм К1 "Иновации, творчество и позитивизъм в класната стая"